POLITYKA - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Zeszyty naukowe
e-ISSN 2544-2813
Przejdź do treści

Polityka Oficyny Wydawniczej SMJiP

Zeszyty Naukowe Quality Production Improvement działają w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych przez Zeszyty Naukowe Quality Production Improvement.


Procedura zabezpieczająca/ standardy etyczne
W czasie procesu publikacyjnego, Wydawca Zeszytów Naukowych Quality Production Improvement przestrzega zarówno procedury zabezpieczającej, jak i standardów etycznych.
Procedura zabezpieczająca
Standardy etyczne
Innymi ważnymi standardami uwzględnianymi przez Wydawcę Zeszytów Naukowych Quality Production Improvement są:
Zasada fair play
Rasa, płeć, orientacja seksualna, wiara, pochodzenie, narodowość ani przekonania polityczne autorów prac zgłoszonych do publikacji nie będą miały wpływu na ich ocenę przez Kolegium Redakcyjne oraz Radę Naukową.
Poufność
Kolegium Redakcyjne oraz Rada Naukowa zachowają poufność wszelkich informacji o pracach udzielonych przez jej autorów. Informacje dotyczące manuskryptów nie będą omawiane ani ujawniane osobom postronnym – nie posiądzie o nich wiedzy nikt poza Kolegium redakcyjnym oraz recenzentami wytypowanymi do zrecenzowania tych pracy.


Procedura wydawnicza
Dla potencjalnych autorów monografii
1. Potencjalni autorzy publikacji w Zeszytach Naukowych Quality Production Improvement powinni zapoznać z wymogami dostępnymi na stronie: https://www.qpi-journal.pl/dla-autorow.html
2. Manuskrypt należy przesłać przez system dostępny na stronie: https://www.qpi-journal.pl/wy-lij-artyku-.html
3. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie materiały oryginalne, dotychczas niepublikowane, nie jest złożone do druku w innym wydawnictwie, nie naruszające praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
4. W czasie procesu publikacji uwzględniane są między innymi procedura zabezpieczająca oraz standardy etyczne.
5. Publikowane przez wydawnictwo materiały muszą zostać zrecenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
6. Autor(zy) musi odnieść się do recenzji i uwzględnić uwagi recenzentów w swoim manuskrypcie. W niektórych przypadkach może przekonać recenzentów do swoich racji.
7. Przed wysłaniem do drukarni materiał przesyłany jest do autorów, w celu dokonania ostatniej autorskiej korekty (akceptacja).
8. Przed wydrukiem publikacji autorzy zobowiązani są do podpisania oświadczenia autora  oraz deklaracji.


Procedura recenzowania monografii
1. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Po zaakceptowaniu przez Wydaców przesłanego materiału jako zgodnego z profilem czasopisma, jeden z członków Kolegium redakcyjnego dokonuje wyboru dwóch Recenzentów w danej dziedzinie (zgodnie z zasadą double-blind review).
3. Wybrani Recenzenci, gwarantują: niezależność opinii, zachowanie poufności, co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich, zgodnie z polityką czasopisma.
4. Recenzent może sporządzić recenzję nieodpłatnie lub odpłatnie (umowa o dzieło).
5. Dane osobowe Recenzentów nie są jawne, a ich odtajnienie następuje tylko w szczególnych wypadkach na prośbę Autora/ów i za zgodą Recenzenta.
6. Recenzent przekazuje przygotowaną recenzję w wersji elektronicznej za pomocą systemu dostępnego na stronie: https://www.qpi-journal.pl/imlogin.php?loginstatus=-3 (login i hasło zostaje każdorazowo udostępnione przez Redakcję.
7. Autor(zy) musi odnieść się do recenzji i uwzględnić uwagi recenzentów w swoim manuskrypcie. W niektórych przypadkach może przekonać recenzentów do swoich racji.
8. Decyzję ostateczną o druku publikacji podejmuje Kolegium redakcyjne na podstawie wnikliwej analizy uwag zawartych w recenzjach.
9. W przypadku negatywnej recenzji publikacji, Kolegium redakcyjne podejmuje decyzję o przekierowaniu pracy do innego Recenzenta lub o jej dyskwalifikacji.
10. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i to Kolegium redakcyjne decydują o ich zakwalifikowaniu do druku.

Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów
Formularz recenzji (online, wymagane logowanie) znajduje się na stronie czasopisma. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem Recenzenta co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać:
• opublikowany bez zmian,
• opublikowany z niewielkimi zmianami,
• opublikowany z dużymi zmianami,
• po wprowadzeniu zmian skierowany do ponownej recenzji,
• odrzucony.
W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian, autor(rzy) jest zobowiązany do poprawienia tekstu, wprowadzenia uzupełnień i korekt wymaganych przez Recenzentów. Po wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku.
Jeśli Recenzent w formularzu zaznaczył, że artykuł po wprowadzeniu zmian powinien być skierowany do ponownej recenzji, artykuł po poprawieniu zostaje ponownie poddany procesowi recenzowania przez tych samych recenzentów.
W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst nie zostaje dopuszczony do druku.



Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochowa, POLAND

Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Wróć do spisu treści